www.biodiversity.vision

Biodürlüligimiz baradaky düşünjämiz aýdyňdyr:

biodürlüligini üpjün etmeli

anyk çäreler bilen ...

Derýalaryň ownuk böleklerini tebigylaşdyrmak ýa-da başga peýdasy az ýerleri bellemek ýaly gowy çäreleri görmek ýeterlik däl. Pes belentlikden beýik belentlige, günortadan demirgazyga çenli ýaşyl koridorlary emele getirmek üçin ýer bellemeli / satyn almaly. howanyň üýtgemegine garşy ýeňiljek söweşiň öňünde görnüşleriň göçmegini aňsatlaşdyrmak - we ş.m.

ylma esaslanýar

syýasat däl ...

Bu ýeňiş gazanmak senarisi bolmaly. Wildabany tebigata adamlary goşmak bilen has köp ýer berildi.

Syýasy tarapdarlyga esaslanýan ýa-da eýýäm maliýeleşdirilen ýa-da manysy ýok taslamalara gönükdirilen pul gazanmak bolmaz.

Alymlaryň köpüsiniň biodürlüligi tygşytlamak üçin ýeterlik iş etmeýändigimiz baradaky pikiri eýýäm düşnüklidir. Şeýle-de bolsa, hereketiň takyk meýilnamasy barada hemmesi ylalaşyp bilmez. Çeşmeleri dürli dürli taslamalara salmagyň manysy bar. Şeýle taslamalaryň biri, guşlara gaýdyp gelmek we köpelmek üçin üýtgeşiklik bermek üçin adalar bilen kiçi köller gurmakdyr.

Bir zat edýändigi görünmek däl-de, hakykatdanam şol ösümlikleri we haýwanlary halas etmek.

Male Silverback Western Lowland gorilla, (Gorilla gorilla gorilla) close-up portrait with vivid details of face, eyes.

wepalylyk

JIÖ-den 2% ...

Käbir ýurtlaryň maksady milli girdejileriniň (jemi içerki önüminiň) 2% -ini goranyşa sarp etmegi maksat edinýär. Planeter togalagynyň biodürlüligini goramak möhüm däl. Biodürlüligi gowulandyrmak we goramak üçin jemi içerki önümiň 2% -ini talap edýäris.

Garaşmaga mümkinçiligimiz ýok, şonuň üçin meýilnama ýyllaryň dowamynda çykdajylary ýuwaş-ýuwaşdan köpeltmegiň ýerine derrew bolmaly.

Bu 2% maksada ýetmek üçin, ýokarda aýdylyşy ýaly syýasata esaslanman, ykrar edilen taslama bolmaly.

Kiçijik oklara basyň ˅ ˄ -goşmaça teksti görkezmek ýa-da gizlemek üçin ýokarda ⬆️

We have done quick translations of some pages into various languages. We need your help now to correct these. Better translations as well as translations into other languages would be greatly appreciated. You can use the English version as a reference. Please register as a volunteer and/or send your translation / correction to biodiversity.vision@gmail.com

Baglanyşygymyzy hemmeler bilen paýlaşyň www.biodiversity.vision