www.biodiversity.vision

Biodürlüligiň ýok bolmagy

Biodürlüligi dünýäde we ýerli derejede bar bolan görnüşleriň sanyna we dürlüligine degişlidir. Muňa haýwanlar, ösümlikler, kömelekler, bakteriýalar we suwotular girýär.

Adamlaryň hereketleri sebäpli bu biodürlüligi bütin dünýäde çalt pese gaçýar, şonuň üçin ony köpçülikleýin ýok bolmak hadysasy hasaplap bolar. Iň meşhur köpçülikleýin ýok bolmak hadysasy, dinozawrlar ölenden soň boldy. Biodürlüligiň dinozawrlar ýok bolandan soň bolşy ýaly bir görnüşde ýa-da başga bir görnüşde dikeljekdigini öňe sürmek mümkin, ýöne bu gaty köp wagt alyp biler we adam görnüşleriniň özi ýok bolmanka mümkin.

Biodürlüligiň bu çalt pese gaçmagynyň öňüni almak üçin geljekki nesillerimize borçly. Biodürlüligi bolmadyk dünýä içgysgynç we hatda öz barlygymyza howp abandyryp biler. “Coronavirus Covid19” pandemiýasynyň tebigata barha artýan hukuklarymyzyň bozulmagynyň netijesidigini aýdyp bolar.

Häzirki wagtda durmuş görnüşleriniň köpüsinde çalt azalma bar. Dikeldiş üçin köp wagt alýan ýaşaýyş jaýy ýitýär. Guşlaryň, balyklaryň, kebelekleriň we beýleki mör-möjekleriň dürlüligi çalt azalýar. Ösümlikleriň we dürli haýwanlaryň, şol sanda primatlaryň we hatda öý haýwanlarynyň dürlüligi barada-da aýdyp bolar.

Soňky döwürde howanyň üýtgemegine uly üns berildi. Gepleşikleriň we täze tehnologiýalaryň esasanam güýç öndürmek üçin gowy ulanylýandygyna garamazdan, uglerod esasly ýangyçlary dünýäde bilelikde ulanmak azalmaýar we şonuň üçin howanyň üýtgemegine garşy göreşimiz üstünlikli däl. Munuň bir sebäbi, planetalaryň umumy ilatynyň köpelmegi we her kimiň sarp edişiniň ýokarlanmagydyr.

Howanyň üýtgemegi görnüşleriň dürlüligine täsir edýän faktorlaryň biridir. Howanyň üýtgemegine garşy ýeňiljek söweşiň öňünde B meýilnamasy ýa-da biodürlüligi goramak üçin iň bolmanda goşmaça alternatiw çäreler zerur. Bu biziň mowzugymyz.

Ol ýerde gowy iş edýän beýleki guramalar bar, käbir söweşlerde ýeňiş gazanylýar, ýöne biodürlüligiň ýitmegine garşy söweş ýitýär. Muny üýtgetmek isleýäris.

Baş meýilnamamyz

  • syýasatçylara adamlaryň hakyky netijeleri isleýändigini we

  • biodürlüligiň ýitmegine garşy göreşmek üçin alymlar we beýleki guramalar bilen işlemek.

Habary ýaýratmak bilen gözýetimimizi amala aşyrmaga kömek edip bilersiňiz. Linkagny, baglanyşygymyzy paýlaşmak we adamlary goşulmak arkaly (hatda olaryň hemmesi bolsa-da) we / ýa-da meýletinlik we / ýa-da haýyr-sahawat bilen goldawlaryny bildirmäge höweslendirmek arkaly.

We have done quick translations of some pages into various languages. We need your help now to correct these. Better translations as well as translations into other languages would be greatly appreciated. You can use the English version as a reference. Please register as a volunteer and/or send your translation / correction to biodiversity.vision@gmail.com